Konkursy w ramach komponentu krajowego

Konkursy w ramach komponentu krajowego

Głównym źródłem dofinansowania na inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii je Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Do najważniejszych działań i poddziałań  tego programu w ramach których ogłaszane są  konkursy na rozwój OZE najeżą:
1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”;
1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”;
1.4.1 „Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjny”;
1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”;
1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”;
1.6.2 „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”;
1.7.2 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;
1.7.3 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”;

 

Okres: III/IV kwartał 2016 r.
Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

 • instytucja organizująca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2016
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • kwota przeznaczona na konkursy: 210 000 000,00 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

 • instytucja organizująca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • planowany termin zakończenia naboru 31 Październik 2016
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
– wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

 • kwota przeznaczona na konkursy: 821 326 774,00 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

POZOSTAŁE PROGRAMY KRAJOWE UMOŻLIWIAJĄCE WSPARCIE DLA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z OZE

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014+
Okres: III/IV kwartał 2016 r.
Konkurs w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”

 • instytucja organizująca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2016
 • odmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

 

Przedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 • kwota przeznaczona na konkursy: 210 000 000,00 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Konkurs w ramach Poddziałania 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

 

 • instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • planowany termin zakończenia składania wniosków 30 stycznia 2017
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

 • kwota przeznaczona na konkursy:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 zł
– maksymalny poziom wsparcia:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.
————————————————————————————————————————————
Program BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii
Preferencyjne pożyczki na realizację w przedsiębiorstwach inwestycji z  zakresu odnawialnych źródeł energii.
UWAGA Nabór planowany na 2017 r. Do sprawdzenia zgodnie z maile  od nfosigw