Województwo Mazowieckie IV kwartał 2016r

Konkursy w ramach Działanie 4.2

Efektywność energetyczna Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi

  • instytucja organizująca konkurs: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • opublikowanie ogłoszenia o konkursie październik/grudzień 2016 r.
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– JST, ich związki i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
– przedsiębiorstwa (dotyczy tylko 3. Typu projektu: Wysokosprawna Kogeneracja);
– zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
– instytucje kultury;
– uczelnie/szkoły wyższe;
– spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
– organizacje pozarządowe;
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
– podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

  • kwota przeznaczona na konkursy: październik – 63 923 000 zł grudzień – 83 339 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie funduszedlamazowsza.eu