Województwo Podkarpackie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Działania 3.1

Rozwój OZE, Typy działań: 1. Przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.  2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podkarpackiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– przedsiębiorstwa,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
– szkoły wyższe,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
– porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 220 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie www.rpo.podkarpackie.pl