Województwo Podlaskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Poddziałania  5.3.1

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podlaskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków Listopad 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
– Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
– Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego)
– Podmioty działające w ramach partnerstw publicznoprywatnych
– Kościoły i związki wyznaniowe  Organizacje pozarządowe
– Podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kampanii upowszechniających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami

  • kwota przeznaczona na konkursy:  60 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie rpo.wrotapodlasia.pl