Województwo Pomorskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1.

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podlaskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostki administracji rządowej,
– inne jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
– jednostki naukowe,
– instytucje edukacyjne,
– szkoły wyższe,
– grupy producentów rolnych,
– podmioty, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa
– publiczno – prywatnego.

  • kwota przeznaczona na konkursy:  120 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Poddziałania 10.4

Redukcja Emisji

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Podlaskiego
  • planowany termin składania wniosków IV kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostki administracji rządowej,
– inne jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki naukowe,
– instytucje edukacyjne,
– szkoły wyższe,

  • kwota przeznaczona na konkursy: 132 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie www.rpo.pomorskie.eu