Województwo Warmińsko Mazurskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Działania 4.1

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego
  • UWAGA termin składania wniosków do 19 października 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Przedsiębiorstwa;
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
– Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
– Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 196 587 271,93 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działania 4.3

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków grudzień 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
– przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst;

  • kwota przeznaczona na konkursy: 173 999 160,90 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie rpo.warmia.mazury.pl