Oferta

Świadczymy kompleksowe wsparcie dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych oraz biogazowni. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla elektrowni słonecznych i zarządzaniu inwestycjami odnawialnych źródeł energii.


Dotacje unijne na realizację inwestycji - pozyskiwanie:

konsultacje

I FAZA

KONSULTACJE

 • określenie stanu wyjściowego inwestycji w kontekście kryteriów ubiegania się o dotacje unijne,
 • konsultacje programu działań koniecznych do aplikowania o środki UE.

 

Po pozytywnym zakończeniu Fazy KONSULTACJI następuje podpisanie umowy i przystępnie do fazy II

dokumentacja projektowa

II FAZA

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie biznesplanu/studium wykonalności – przygotowanie wszystkich pozostałych wymaganych załączników,
 • skompletowanie całej dokumentacji i dostarczenie jej do biura podawczego instytucji organizującej konkurs,
 • bieżący kontakt z Instytucją Organizującą Konkurs w tym odpowiedz na zapytania IOK, uzupełnianie braków, doprecyzowanie zapisów we wniosku o dofinansowanie.

 

Po pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania istnieje możliwość przejścia do fazy III

nadzór nad projektem

III FAZA

NADZÓR NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI

 • koordynacja procesu podpisywania umowy o dofinansowanie,
 • realizacja projektu zgodnie z założeniami umowy,
 • nadzór nad procesem zakupu towarów i usług zgodnie z prawodawstwem UE,
 • rozliczenia wniosków o płatność,
 • bieżący kontakt z Instytucją Organizującą Konkurs,
 • sprawozdawczość merytoryczna,
 • pomoc w przygotowaniu projektu na etapie ewentualnej kontroli,
 • rozliczenie końcowego wniosku o płatność,
 • prawidłowe zakończenie projektu.piramida skutecznosci

Piszemy tylko te wnioski o dofinansowanie, których potencjał oceniamy jako wysoki. To gwarantuje naszą skuteczność. Ty zyskujesz pewnego partnera.

STWORZYMY DLA CIEBIE KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ APLIKACYJNĄ:

 • wniosek o dofinansowanie projektu,
 • biznesplan,
 • raport środowiskowy,
 • studium wykonalności,
 • opinię o innowacyjności,
 • inne wymagane przez instytucje.

Zarządzanie Inwestycjami OZE


W ramach zarządzania inwestycjami OZE Specjalizujemy się w:

 • wyszukiwaniu i wstępnej ocenie lokalizacji projektu

– ocena warunków klimatycznych (wiatr, nasłonecznienie lub dostępność surowców),
– możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
– analiza środowiskowa,

 • przygotowaniu, negocjowaniu i podpisywaniu umów dzierżawy oraz służebności z właścicielami nieruchomości;
 • przygotowaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 • negocjowaniu umowy przyłączeniowej z operatorem;
 • przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko:

– przygotowanie karta informacyjnej inwestycji,
– przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

 • przygotowaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy;
 • przygotowaniu projektu budowlanego i wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tworzeniu modeli i analiz finansowych.
dotacje unijne - fotowoltaika