Województwo Opolski IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 • instytucja organizująca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV 2016
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– JST, ich związki i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
– przedsiębiorstwa (dotyczy tylko 3. Typu projektu: Wysokosprawna Kogeneracja);
– zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
– instytucje kultury;
– uczelnie/szkoły wyższe;
– spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
– organizacje pozarządowe;
– przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów

 • kwota przeznaczona na konkursy: 30 000 000 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działania 3.3

Odnawialne źródła energii. UWAGA wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, wyłącznie poprzez instrumenty finansowe.

 • instytucja organizująca konkurs: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV 2016
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Podmiot wdrażający instrument finansowy. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

 • kwota przeznaczona na konkursy: 41 600 000 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działania 3.4

Efektywność energetyczna w MSP

 • instytucja organizująca konkurs: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków IV 2016
 • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
– podmiot wdrażający instrument finansowy.

 • kwota przeznaczona na konkursy:  15 952 000 zł
 • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie rpo.opolskie.pl