Województwo Zachodniopomorskie IV kwartał 2016r

Konkurs w ramach Działanie 2.10

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

  • instytucja organizująca konkurs: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków grudzień 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostki administracji rządowej,
– inne jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
– jednostki naukowe,
– instytucje edukacyjne,
– szkoły wyższe,
– grupy producentów rolnych,
– podmioty, które zostały lub mają zostać wybrane do realizacji projektu w formule partnerstwa
– publiczno – prywatnego.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 75 200 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkurs w ramach Działanie 2.11

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

  • instytucja organizująca konkurs: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków październik 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)

  • kwota przeznaczona na konkursy: 75 200 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie www.rpo.wzp.pl