Województwo Wielkopolskie III kwartał 2016r

Konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
– jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
– samorządowe jednostki organizacyjne,
– organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
– podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
– podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

  • kwota przeznaczona na konkursy: 19 256 684,50 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

 

Konkursy w ramach Poddziałania 3.2.3

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz 3.2.4  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla AKO

  • instytucja organizująca konkurs: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
  • planowany termin rozpoczęcia składania wniosków III Kwartał 2016
  • podmioty uprawnione do ubiegania się  o dofinansowanie:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
– jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
– samorządowe jednostki organizacyjne,
– organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
– podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
– podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

  • kwota przeznaczona na oba konkursy: 91 000 000 zł
  • maksymalny poziom wsparcia:  85%

Więcej informacji o konkursach znajdziesz na stronie wrpo.wielkopolskie.pl